MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG


Székhely/levelezés: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
Tel: (30) 585-0867
Számlaszám: 10700024-49478701-51100005
Adószám: 19011084-1-41
iroda@mant.hu
utolsó frissítés: 2020.07.29
:: kezdőlap :: :: akadálymentesített :: :: english ::


 PARTNEREINK
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Adatvédelmi tájékoztató

A weboldal megnyitásával, bármilyen szolgáltatásának igénybevételével annak felhasználója elismeri, hogy a Jogi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező érvényűnek fogadja el. Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.
A weboldalt a Magyar Asztronautikai Társaság üzemelteti. A weboldal által tartalmazott információkért, azok teljességéért, pontosságáért a Magyar Asztronautikai Társaság felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Az információkat az azokat közzétevő bármikor egyoldalúan jogosult értesítés nélkül megváltoztatni, és azok nem minősülnek ajánlattételnek, illetve befektetési tanácsnak. Annak ellenére, hogy a közzétett információk megfelelősége tekintetében az azt közzétevő megtesz minden tőle telhetőt, azonban azok tényleges valóságnak megfelelőséget tekintetében minden felelősség kizárt.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval a Magyar Asztronautikai Társaság (cím: 1044 Budapest, Ipari park u. 10., e-mail cím: iroda@mant.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, illetve az Adatkezelő weboldalának meglátogatása során az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatos tudnivalókról. Az adatkezelési tájékoztató közzétételének oka: az Adatkezelő végez olyan adatkezelést és adatfeldolgozást, amely természetes személy adataira vonatkozik.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben az érintett bármely személyes adatát önként eljuttatja az Adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – a jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában részletezett – személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztató 4. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a felhasználó adatok törlésére vonatkozó kifejezett írásbeli kérelmének tudomására jutásáig.


1. Adatkezelő:
Adatkezelő adatai:
név: Magyar Asztronautikai Társaság (MANT)
cím: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
e-mail cím: iroda@mant.hu
adatvédelmi nyilvántartási szám: nem releváns, nem kötelezett adatvédelmi bejelentésre

2. A kezelt adatok köre:
• Amennyiben az érintett postai csekken támogatja az Adatkezelőt vagy fizeti be tagdíját, úgy az érintett neve, lakcíme, az adomány összege.
• Amennyiben az érintett banki átutalással támogatja az Adatkezelőt vagy fizeti be tagdíját, úgy az érintett neve, lakcíme, az adomány/tagdíj összege, e-mail címe, bankszámlaszáma, egyéni tagazonosítója.
• Amennyiben az érintett az Adatkezelő online árverésén vagy e-mail rendeléssel vásárol és átutalással fizet, úgy az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a vásárlás összege.
• Az adatkezelő honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.
• Az Adatkezelő valamely rendezvényére online formanyomtatványon vagy e-mailben jelentkezik, úgy az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; diákok számára szervezett pályázatok illetve táborok esetében ezen kívül életkora, igazolványszáma is; 18 év alattiaknál a fentieken túl a gondviselő neve, e-mail címe, telefonszáma is.
• Nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. verseny, pályázat, kvízjáték stb.) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése.

3. Adatkezelés helye:
1044 Budapest, Ipari park u. 10.;
www.mant.hu

4. Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó jelentkezhessen az Adatkezelő által szervezett rendezvényekre, részt vehessen az Adatkezelő által lefolytatott online aukción, támogassa a MANT tevékenységét valamint a kommunikációt biztosítja a támogatókkal.
A látogatás időpontja, az IP cím felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

5. Adatkezelés módja:
Az érintett adatait Adatkezelő a saját, valamint ideiglenesen az egyes szolgáltatók (tresorit.com, google.com, 32aucitons.com) szerverein, ezen kívül Adatkezelő főtitkárának és az általa felhatalmazott személyek számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak, vezető tisztségviselőinek van lehetősége.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. A Magyar Asztronautikai Társaság a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.
A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a tulajdonos, illetve üzemeltető nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre:
Az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adatokhoz a következőknek van hozzáférési jogosultságuk: elnök, főtitkár, főtitkár-helyettesek, ügyintéző (szerződés időbeli hatálya alatt).

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait szükség esetén a rendezvény társszervezőjének, szolgáltatójának (szállást, utaztatást biztosító cég, intézmény, stb.) átadja, jelen nyilatkozat 4. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át.

7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:
Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a MANT levelezési címén (mant@mant.hu), illetve az iroda@mant.hu e-mail címen.
Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

8. Adatbiztonsági intézkedések:
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.
A személyes adatokat az Adatkezelő a Gyümölcstárhely (8008 Székesfehérvár, Pf: 68) szervertermében telepített szerveren tárolja.

9. Jogérvényesítés:
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Magyar Asztronautikai Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Magyar Asztronautikai Társaság a weblap használata, adatainak megadása esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Kérjük, ha úgy érzi, hogy a MANT megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.
Vonatkozó jogi háttér:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdéseket az iroda@mant.hu e-mail címre várjuk.


Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság (cím: 1044 Budapest, Ipari park u. 10., e-mail cím: iroda@mant.hu; továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.mant.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és más módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett – személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyben hozzájárulok ahhoz is, hogy részemre elektronikus és/vagy nyomtatott hírlevelet küldjön.
1. Adatkezelő:
név: Magyar Asztronautikai Társaság (MANT)
cím: 1044 Budapest, Ipari park u. 10.
e-mail cím: iroda@mant.hu
adatvédelmi nyilvántartási szám: nem releváns, nem kötelezett adatvédelmi bejelentésre
2. A kezelt adatok köre:
• Az érintett neve, e-mail címe
 továbbá telefonszáma, lakcíme, születési ideje, tagságának kezdete
• Az az információ, hogy az érintett diák vagy nyugdíjas-e
• Az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy bizonyos témákban ne kapjon levelet.
3. Adatkezelés célja:
• Adatkezelő által szervezett rendezvényen (konferencia, webszeminárium, online kvíz, űrtábor, szakkollégium, stb.) való részvétel biztosítása
• Adatkezelő által lefolytatott aukción való részvétel biztosítása
• Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése (hírlevélre feliratkozás)
• Az érintettek tájékoztatásának az elősegítése
4. Adatkezelés módja:
Az érintett adatait Adatkezelő a saját, valamint ideiglenesen az egyes szolgáltatók (tresorit.com, google.com, 32aucitons.com) szerverein, ezen kívül Adatkezelő főtitkárának és az általa meghatalmazott személyek számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak, vezető tisztségviselőinek van lehetősége.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.
5. Az adatokhoz hozzáférők köre:
Az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adatokhoz a következőknek van hozzáférési jogosultságuk: elnök, főtitkár, főtitkár-helyettesek, ügyintéző (szerződés időbeli hatálya alatt).
Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait szükség esetén a rendezvény társszervezőjének, szolgáltatójának (szállást, utaztatást biztosító cég, intézmény, stb.) átadja, jelen nyilatkozat 3. pontjában foglalt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem ad át.
6. Adatbiztonsági intézkedések:
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.
7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:
Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a MANT levelezési címén (mant@mant.hu), illetve az iroda@mant.hu e-mail címen.
Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.
8. Jogérvényesítés:
Vonatkozó jogi háttér:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdéseket az iroda@mant.hu e-mail címre várjuk.